kobercové extraktory a čističe koberců Santoemma

Santoemma, extraktory na koberce, extraktory na čalounění, pěnové extraktory, kobercové čistící stroje

Obchodní podmínky

na webu Profesionální extraktory Santoemma

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti GLOBALTEK GROUP, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi společností GLOBALTEK GROUP, s.r.o. níže uvedenou jako prodávající a kupijícím kterým může být jiná společnost nebo spotřebitel. Kupující dále specifikován níže.

Prodávající:

GLOBALTEK GROUP, s.r.o.
Technologická 18
779 00 Olomouc 

IČ: 25376217
DIČ: CZ25376217
číslo účtu: 2400227094/2010        FIO Banka

Kupující:

1) spotřebitel -  je fyzická osoba při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ani v rámci výkonu svého povolání. Při vyplnění objednávky není uvedeno žádné IČO.

nebo

2) firma, podnikatel - je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba , která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů. Při vyplnění objednávky jsou uvedeny fakturační údaje právnické osoby nebo IČ u podnikatele či jiného subjektu. 

nebo 

3) státní organizace - například školy, úřady, zdravotnická zařízení apod... Opět při vyplnění objednávky je uvedeno IČO subjektu.

Tudíž uvede-li kupující fakturační údaje právnické osoby nebo IČ u podnikatele či jiného subjektu, prohlašuje tím, že je podnikatel nebo státní organizace (nebo jiná)  a nikoliv však spotřebitel 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, s reklamačním řádem, a s podmínkami dopravy a platby, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva. Přijetí objednávky prodávající potvrdí informativním e-mailem na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

II. Objednání zboží

Zboží kupující objedná v některém z našich e-shopů www.globaltek,cz; www.uklidshop.cz; www.santoemma.info vložením produktů do košíku v požadovaném množství a odesláním objednávkového formuláře. Vždy je potřeba uvést kompletní fakturační údaje případně doručovací adresu pokud je jiná než ta fakturační. 

III. Ceny

Veškeré ceny jsou smluvní. U každého výrobku je uvedena cena bez DPH i cena s DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob případně do odvolání akce. 

IV-I. Možnost odstoupení od smlouvy

1) odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel - Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v kompletním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme!

2) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel dle bodu I. těchto VOP - V případě odstoupení kupujícího podnikatele (§436 zákon č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů) Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuto ukončení kupní smlouvy dohodou v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce, aktuální ceně vráceného zboží a již vynaložených nákladů prodávajícího na realizaci. Stav zboží a zmíněné okolnosti  posuzuje prodávající. V případě nedohodnutí obou stran zůstává kupní smlouva nedotčena a zboží kupujícímu bude zasláno na jeho náklady zpět popřípadě si jej může vyzvednout osobně v sídle prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy postupujte následovně:

  1. Zboží zabalte zpět do původního obalu
  2. Přiložte kopii faktury ke zboží
  3. Přiložte průvodní dopis s Vaším odstoupením a číslem účtu na který případně zaslat peníze 
  4. Vše zašlete zpět na naši adresu (viz faktura)

IV-II. Povinnost úhrady nákladů při nepřevzetí zásilky

1) Objednáním zboží z našeho e-shopu a potvrzením z naší strany uzavírá kupující platnou kupní smlouvu, která je pro něj závazná dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník. Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušíte. Nepřevzatá zásilka není odstoupení od smlouvy! Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.

Nepřevzetím zásilky dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118. Dle § 2913 Občanského zákoníku je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu.

2) Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku. Jako náklady vynaložené na zaslání balíku kupující akceptuje dopravné ke kupujícímu, doběrečné, dopravné zpět prodávajícímu kvůli nepřevzetí, balné. Kupující bere na vědomí a akceptuje, že je povinen veškeré tyto náklady uhradit i v případě, že uskutečnil objednávku, u které nebylo dopravné účtováno z důvodu dosažení hodnoty pro dopravu zdarma. I v tomto případě vznikají náklady na zaslání (výše bude vyčíslena prodávajícím dle produktů obsažených v dané objednávce) a proto musí být kupujícím v případě nepřevzetí uhrazeny. 

3) Pokud se nám zásilka, vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva emailem na zaplacení nákladů vynaložených na zaslání balíku. Pokud nedojde k uhrazení ve splatnosti má právo prodávající účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. Pokud i tak kupující neuhradí náklady vynaložené na zaslání balíku, předáme dlužnou částku právní kanceláři a inkasní agentuře k vymáhání. Upozorňujeme, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.

4) Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhoví mu prodávající po zaplacení částky předem na náš účet zahrnující cenu zboží, nové poštovné a výše uvedené náklady vynaložené na zaslání balíku při prvním pokusu o doručení. 

Na existenci zákona a povinností kupujícího upozorňuje i společnost dTest:
„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

V. Dodací podmínky

Veškeré dodací podmínky se řídí dokumentem "Možnosti dopravy", který je platný a účinný ve znění v momentu uskutečnění objednávky a který je nedílnou součástí těchto VOP

VI. Platební podmínky

1) Převodní příkaz - platba předem 

Na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší objednávce nejprve obdržíte potvrzení objednávky, následně Vám naše pracovnice zašle Fakturu k úhradě. Prosíme - vyčkejte s platbou až na tuto fakturu!  Zkontrolujte, zda sedí fakturovaná částka včetně DPH a proveďte platbu ve prospěch našeho účtu pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Po připsání částky na náš účet objednané zboží budeme expedovat. Výhodou je, že ušetříte za případné doběrečné a nemusíte zajišťovat hotovost pro přijetí zásilky.

2) Platba dobírkou

Zboží zaplatíte přepravci při dodání přímo na Vámi určené adrese.

3) Hotově nebo kartou na prodejně

V případě, že se rozhodnete objednané zboží vyzvednout přímo u nás na prodejně, můžete částku uhradit hotově nebo platební kartou.

4) Na fakturu - pouze státním organizacím

Objednané zboží Vám zašleme bez placení přepravci na uvedenou adresu spolu s fakturou se splatností 10 dní. Opět zkontrolujte zda sedí fakturovaná částka včetně DPH a proveďte platbu ve prospěch našeho účtu pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Tato možnost je určená pouze pro státní organizace. V případě, že nejste státní organizace zvolte prosím jinou možnost platby. !!!! 

VII. Záruční podmínky - reklamační řád

VII-I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy GLOBALTEK GROUP, s.r.o.(dále jen VOP). Objednáním zboží z tohoto internetového obchodu zákazník zároveň prohlašuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil, rozumí mu a souhlasí s ním bez jakýchkoli výhrad.

Převzetím zboží spotřebitelem se rozumí okamžik převzetí od prodávajícího resp. od dopravce. Převzetím zboží podnikatelem se rozumí předání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce slouží daňový doklad vystavený prodávajícím. Na tomto dokladu budou uvedeny všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky. Pokud je to vzhledem k charakteru zakoupeného zboží potřeba, vystaví prodávající záruční list obsahující specifikaci rozsahu záruky, podmínky a dobu platnosti.

VII-II. Délka záruky

Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží viz čl. I. tohoto reklamačního řádu.

1) Je-li kupujícím spotřebitel dle definice VOP, je zákonná záruční doba 24 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna 
v záruční době.

2) Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel dle definice VOP, je zákonná doba stanovena na 12 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.

** Uvedená záruční doba však neplatí pro zboží spotřebního charakteru, které podléhá opotřebení následkem užívání výrobku k účelu, ke kterému je určený a jeho samotná životnost je menší než výše uvedené záruční lhůty. Tzn. například papírový spotřební materiál, filtrační segmenty, sací motory, hadry, utěrky, textilní návleky mopů, díly úklidového nářadí jejichž životnost je závislá na frekvenci používání jako například držáky mopů,  pedály držáků mopu, klipsny na jazyky mopů apod... U takto definovaného spotřebního materiálu drží prodávající lhůtu 1 měsíc
od převzetí zboží pro odhalení případné výrobní či technologické vady, po kterou může kupující tyto vady reklamovat. U výše vypsaných výrobků v tomto čl. II je obvyklá životnost od 1
do 12 měsíců v závislosti na způsobu a četnosti používání.

VII-III. Záruční podmínky

1) Kontrola a převzetí doručeného zboží - Zboží je před expedicí  kontrolováno a důkladně zabaleno. Tudíž garantujeme, že jsme výrobky odeslali nepoškozené a v prvotřídní kondici. Nicméně ve výjimečných případech může být poškozeno přepravcem. V tomto případě musíte reklamaci uplatňovat  u přepravce. POZOR !!!  Z našich zkušeností víme, že přepravce může poškodit obsah zásilky i bez zjevného poškození vnějšího obalu. Proto překontrolujte obsah zásilky bezprostředně při dodání v přítomnosti řidiče.
V případě, že je zboží poškozeno, je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol (u přepravních služeb přímo s řidičem, u České pošty s řidičem nebo ve lhůtě do 24 hod
od převzetí). Pokud kupující nepřekontroluje zboží bezprostředně při přijetí a v případě poškození nesepíše s přepravcem protokol, nemá žádné potvrzení, že mechanické poškození nespůsobil sám kupující a tudíž přichází o jakoukoli možnost náhrady škody vzniklé mechanickým poškozením. Záruka se totiž nevztahuje na mechanické poškození viz bod 2) tohoto článku.

Zároveň je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky neprodleně po jejím přijetí, nejpozději však do 24 hod od doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za formu a bezpečnost skladování či evidence kupujícím, proto pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebudou akceptovány. 

2) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá

  • používáním k jinému účelu než je výrobek určen
  • mechanickým poškozením zboží
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • zanedbáním péče a pravidelné údržby
  • poškozením přírodními živly

3) Při zásahu neodborné osoby do vnitřní elekroinstalace či mechanismů, které nejsou určeny pro ovládání, výrobku záruka automaticky zaniká. Stejně tak záruka zaniká při poškození či odstranění pečetí a štítků s výrobním číslem. 

4) V případě, že reklamace nebude uznána, prodávající sdělí kupujícímu důvod zamítnutí a nabídne možnost nezáruční opravy. Zároveň kupujícího informuje o ceně této opravy případně  o novém alternativním výrobku. 

5) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, které je znečištěné a nesplňuje základní předpoklady pro hygienické předání zboží. 

VII-IV. Postup reklamace

1) U produktů, kde je předmětem reklamace vada viditelná okem, doporučujeme zboží vyfotit a fotografie zaslat na e-mailovou adresu reklamace@globaltek.cz  v příloze ke zprávě, která bude obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Tento způsob šetří čas i peníze oběma stranám. Ve většině případů stačí našim dodavatelům pro posouzení reklamace právě tyto fotografie a není potřeba zboží fyzicky zasílat. Po vyjádření výrobce případně dovozce produktu Vás bude kontaktovat náš pracovník a e-mailem Vás informuje o dalším postupu. V případě uznání reklamace se domluvíte na výměně, opravě, případně zaslání náhradního dílu. V případě neuznání reklamace Vás bude pracovník rovnou informovat o možnostech a ceně nezáruční opravy. 

2) Pokud se jedná o reklamaci vady, která viditelná není, reklamovaný produkt pošlete v originálním obalu zpět na níže uvedenou adresu, balík označte zřetelně slovem "REKLAMACE"
a do balíku přiložte kopii daňového dokladu, u strojů také kopii záručního listu (pokud u stroje záruční list nebyl, vypište alespoň výrobní číslo stroje) a průvodní dopis. Tento dopis by měl obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Opět po vyjádření výrobce případně dovozce Vás bude kontaktovat náš pracovník a informuje Vás o dalším postupu viz bod 1 tohoto odstavce.

3)Jestliže Vám více vyhovuje zboží dovést osobně, můžete, ale je potřeba se nejdříve telefonicky domluvit na níže uvedeném čísle. Opět k produktu přiložte kopii daňového dokladu spolu
s průvodním dopisem obsahujícím  Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit.

VII-V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 18.3.2012 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. 

Kontakty na reklamační oddělení

E-mail: reklamace@globaltek.cz 
Tel: 730 150 454

GLOBALTEK GROUP, s.r.o. - SKLAD
Technologická 18
779 00 Olomouc

 

Záruční podmínky se řídí dokumentem "Reklamační řád"  který je platný a účinný ve znění v momentu uskutečnění objednávky a který je nedílnou součástí těchto VOP

VIII. Ochrana osobních údajů

ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem " Zásady ochrany a zpracování osobních údajů "

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 23.4:2021 a ruší veškeré předchozí VOP.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.  Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Než budete pokračovat
Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte .